Waktu perdagangan pilihan cboe

Pelanggan secara khusus bersetuju, tanpa mengehadkan atau mengubah tanggungjawabnya di bawah perenggan 7 di sini atau dinyatakan di dalam Tambahan ini, Pelanggan itu tidak boleh menggunakan atau membenarkan orang lain menggunakan Data Pasaran untuk tujuan menentukan atau sampai pada sebarang harga, termasuk apa-apa penyelesaian harga, kontrak niaga hadapan komoditi, opsyen pada kontrak niaga hadapan komoditi, atau seperti instrumen derivatif yang didagangkan di mana-mana pertukaran selain daripada Bursa.

Di samping itu, Pelanggan bersetuju untuk membayar Vendor apa-apa denda yang dinilai terhadap Pelanggan oleh Vendor bagi pihak mana-mana Bursa. Perjanjian pelanggan, mewakili dan menjamin bahawa ia tidak terlibat dalam perniagaan pengedaran Data Pasaran dan bahawa, kepada pengetahuannya selepas pertanyaan yang munasabah, ia menerima Data Pasaran dari Penjual yang diberi kuasa oleh Bursa untuk mengagihkan Data Pasaran.


Maklumat di laman web ini disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan umum dan maklumat dan oleh itu tidak boleh dianggap lengkap, tepat atau semasa. Risiko dan ketidakpastian baru muncul dari semasa ke semasa, dan tidak mungkin untuk meramalkan semua risiko dan ketidakpastian, dan juga tidak boleh menilai kesan semua faktor dalam perniagaan kami atau setakat mana faktor, atau kombinasi faktor, boleh menyebabkan hasilnya berbeza secara material daripada yang terkandung dalam mana-mana kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Kenapa tidak pilihan saham berdagang sebelum dan selepas jam pasaran saham biasa, seperti kebanyakan stok? Oleh itu, Pelanggan selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa setiap Pertukaran adalah berhak kepada prestasi tertentu dan injunksi dan lain-lain pelepasan yang saksama daripada pelanggaran atau mengancam pelanggaran mana-mana peruntukan, keperluan atau perjanjian Addendum ini termasuk, tanpa batasan, sebarang penzahiran atau pendedahan yang terancam Data Pasaran sebagai tambahan kepada dan tidak terhad kepada apa-apa remedi undang-undang atau yang lain yang boleh didapati, jam perdagangan pilihan cboe. Terma dan Syarat yang mengawal penggunaan laman web ini dan penggunaan laman web ini akan dianggap menerima Terma dan Syarat tersebut. Kenyataan-kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini, jam perdagangan pilihan cboe, yang tertakluk kepada risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian dan andaian tentang kami, mungkin termasuk unjuran prestasi kewangan masa depan kami berdasarkan strategi pertumbuhan kami dan trend yang dijangkakan dalam perniagaan kami. Kirim ke Facebook Tanya Matt: Pelanggan tidak boleh menyerahkan semua atau mana-mana bahagian Addendum ini jam perdagangan pilihan cboe persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Bursa yang berkenaan. Penyingkaran semacam itu harus ketat terhad kepada komunikasi telefoni yang tidak melibatkan penggunaan pensintesis suara komputer atau sebarang teknologi lain dan mesti berkaitan dengan aktiviti perdagangan Pelanggan atau penerima apa-apa. Ia akan menjadi satu-satunya pertukaran yang membolehkan dan pertukaran itu tidak dipilih semula akan jam perdagangan pilihan cboe.


Pelanggan bersetuju bahawa ia tidak akan menggunakan atau membenarkan mana-mana Orang lain untuk menggunakan Data Pasaran untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang. Pelanggan bersetuju bahawa ia tidak akan menggunakan Data Pasaran dalam apa cara untuk bersaing dengan Bursa atau Vendor, atau menggunakan Data Pasaran dalam apa cara sekalipun untuk membantu atau membenarkan pihak ketiga bersaing dengan Bursa atau Penjual.

Pelanggan bersetuju bahawa ia tidak akan berkomunikasi atau memberikan, atau membenarkan dikomunikasikan atau disediakan, Data Pasaran, dalam sebarang format, kepada mana-mana pihak lain atau mana-mana pejabat atau lokasi selain daripada yang ditetapkan di atas, dan tidak membenarkan mana-mana pihak lain mengambil , secara langsung atau tidak langsung, mana-mana Data Pasaran dari pejabat atau lokasi sedemikian, dan akan mengadopsi dan menguatkuasakan apa-apa dasar yang munasabah untuk menghalang Data Pasaran daripada diambil daripadanya.

Pelanggan bersetuju bahawa: Di samping itu, difahamkan bahawa peruntukan yang dinyatakan dalam perenggan 2 a dan 2 b Addendum ini akan bertahan dalam penamatan Addendum ini. Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran oleh Pelanggan terhadap obligasinya di bawah ini, setiap Bursa akan dianggap sebagai benefisiari pihak ketiga Addendum ini dan mungkin membawa tindakan untuk menguatkuasakan termanya secara langsung terhadap Pelanggan. Apa-apa tindakan yang timbul daripada Tambahan ini antara KCBOT dan Pelanggan akan ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang dalaman dan bukan undang-undang konflik Negeri Missouri.


Pelanggan bersetuju bahawa penyediaan Data Pasaran oleh bursa di bawah ini adalah tertakluk kepada pematuhan Pelanggan yang ketat dengan syarat-syarat Addendum ini dan Penjual itu boleh, dengan atau tanpa notis dan dengan atau tanpa sebab, dengan serta-merta menghentikan perkhidmatan tersebut setiap kali dalam penghakimannya telah ada apa-apa kegagalan atau pelanggaran oleh Pelanggan tentang peruntukan di sini, atau apabila diarahkan untuk berbuat demikian oleh mana-mana Bursa.

Pelanggan akan mematuhi apa-apa batasan lain mengenai penggunaan sedemikian yang mana-mana Bursa boleh menentukan. Pelanggan akan menggunakan usaha terbaiknya untuk memastikan rakan kongsi, pegawai, pengarah, pekerja dan ejennya mengekalkan kawalan tunggal dan pemilikan fizikal, dan akses tunggal kepada, Data Pasaran diterima melalui Peranti dalam pemilikan Pelanggan. Penyingkaran semacam itu harus ketat terhad kepada komunikasi telefoni yang tidak melibatkan penggunaan pensintesis suara komputer atau sebarang teknologi lain dan mesti berkaitan dengan aktiviti perdagangan Pelanggan atau penerima apa-apa.

Ia akan menjadi satu-satunya pertukaran yang dibolehkan dan pertukaran yang tidak dipilih semula akan dinyahaktifkan.

Sekiranya Pelanggan tidak menyimpan rekod dan buku seperti yang dikehendaki di atas, Pelanggan bersetuju untuk membayar setiap anggaran yang munasabah mengenai sebarang percanggahan yang ditemui menurut mana-mana audit sedemikian. Setiap yuran pertukaran adalah tertakluk kepada pengubahsuaian oleh masing-masing pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu kepada Pelanggan.

Walau apa pun yang disebutkan di atas, sekiranya Pelanggan adalah sebuah akhbar yang melaporkan, antara lain, pertukaran di mana kontrak niaga hadapan atau opsyen pada niaga hadapan komoditi didagangkan, Pelanggan tersebut dibenarkan untuk menerbitkan, dalam akhbarnya yang diterbitkan untuk hari itu berikutan penerimaan oleh Pelanggan Data Pasar tersebut, Data Pasaran yang diterima oleh Pelanggan dari Bursa pada hari sebelum penerbitan tersebut.

Pelanggan tidak boleh menyerahkan semua atau mana-mana bahagian Addendum ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari Bursa yang berkenaan. Sama ada Vendor atau Pelanggan tidak boleh mengubah atau meminda syarat Addendum ini. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan antara terma dan syarat Tambahan ini dan sebarang perjanjian lain yang berkaitan dengan penerimaan Pelanggan dan penggunaan Data Pasaran, termasuk, tanpa batasan, perjanjian antara Vendor dan Pelanggan yang disebut dalam Bahagian 3 a, terma dan syarat Addendum ini akan diguna pakai.


Mana-mana penerima sedemikian hendaklah dimaklumkan oleh Pelanggan bahawa segmen tersebut adalah maklumat proprietari dan sulit yang tidak didedahkan atau disebarkan kepada orang atau entiti lain. Pelanggan bersetuju untuk membuat segala usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa penerima tersebut mematuhi peruntukan Addendum ini.

Semasa waktu perniagaan biasa, mana-mana Orang yang ditetapkan oleh mana-mana Bursa mungkin mempunyai akses ke pejabat atau lokasi Pelanggan untuk mematuhi penggunaan Data Pasaran dan untuk memeriksa dan memeriksa mana-mana Peranti, lampiran atau peralatan, serta apa-apa buku dan rekod yang diperlukan untuk dikekalkan oleh Pelanggan di bawah Seksyen 3 b dan 4 berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan Data Pasarannya.

Pelanggan selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Pelanggan mesti melengkapkan dan menyerahkan Pengesahan Status Pelanggan sama ada Profesional atau Bukan Profesional. Terma dan syarat Perjanjian Pelanggan boleh diubah dari semasa ke semasa, versi terkini akan dikenakan. Langkah 3 - Pilih Data Pasaran Anda Sila berikan maklumat yang diperlukan di sebelah kanan dan pilih SEMUA bursa yang anda ingin diaktifkan dengan mengklik kotak yang sesuai.

Jika, atas sebab apaapa, satu atau lebih peruntukan Addendum ini dipegang tidak sah, peruntukan lain dalam Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Pelanggan selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Pelanggan mesti melengkapkan dan menyerahkan Pengesahan Status Pelanggan sama ada Perjanjian Pelanggan Profesional yang kini boleh didapati di: Terma dan syarat Perjanjian Pelanggan ini boleh dipinda dari semasa ke semasa, versi terkini akan dikenakan. Terma dan Syarat Pelanggan Euronext boleh didapati di: Terma dan syarat ini boleh dipinda dari semasa ke semasa, versi terkini akan dikenakan.

NYMEX 1. Oleh itu, Pelanggan selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa setiap Pertukaran adalah berhak kepada prestasi tertentu dan injunktif dan lain-lain pelepasan yang saksama daripada pelanggaran atau mengancam pelanggaran mana-mana peruntukan, keperluan atau perjanjian Tambahan ini termasuk, tanpa batasan, sebarang penzahiran atau mengancam pendedahan Data Pasaran sebagai tambahan kepada dan tidak terhad kepada apa-apa remedi undang-undang atau yang lain yang boleh didapati.


jam perdagangan pilihan cboe

Sekiranya akaun anda diaktifkan pada bila-bila masa dalam bulan kalendar, anda akan dibilkan sepenuhnya untuk seluruh bulan. Sebagai contoh, memilih pertukaran tunggal tidak akan menambahnya kepada langganan data pasaran anda yang sedia ada.

jam perdagangan pilihan cboe

Vendor telah menandatangani perjanjian dengan setiap Pertukaran dimana Vendor telah diberikan hak untuk menerima Data Pasaran dan untuk menghantar semula sama kepada Pelanggan. Addendum ini kepada perjanjian antara Vendor dan Pelanggan menetapkan terma dan syarat yang Pelanggan dapat menerima dan menggunakan Data Pasaran. Pelanggan mengakui bahawa, walau apa pun perjanjian sedemikian, setiap bursa boleh, mengikut budi bicaranya, tidak lagi menyebarkan Data Pasarannya sendiri atau menukar atau menghapuskan kaedah transmisi sendiri, ciri kelajuan atau isyaratnya sendiri.